ข้อกำหนดและกติกาการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย 2019

  กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย 2019 จะจัดขึ้นที่สโตร์อิเกียในประเทศไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย. 62 – 17 พ.ย. 62

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี (นับตามปีเกิด) โดยต้องใช้หมายเลขพาสปอร์ตสมอลส์ หรือหมายเลขสมาชิก IKEA FAMILY ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (หมายเลขสมาชิก IKEA FAMILY 1 หมายเลข สมัครได้ 6 คน) ครอบครัวของพนักงานอิเกียและครอบครัวของคณะกรรมการทั้งหมดไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้

 3. อิเกียอาจขอตรวจสอบหมายเลขบัตรสมาชิก IKEA FAMILY หรือหมายเลขพาสปอร์ตสมอลส์ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแสดงหลักฐานประกอบการสมัครได้ อิเกียขอสงวนสิทธิ์ในการตัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกจากการประกวด

 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และต้องมีผู้ปกครองพามาร่วมกิจกรรม

 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน และต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาดด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดกิจกรรม ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่สามช่วยเหลือหรือชี้แนะ มิเช่นนั้น ผลงานจะถูกคัดออกจากการประกวด ผลงานที่ส่งช้ากว่ากำหนดหรือไม่สมบูรณ์จะถูกคัดออกจากการประกวดด้วยเช่นกัน

 6. เกณฑ์การคัดเลือก 15 ผลงานในระดับประเทศ เพื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศระดับโลก ได้แก่ ความโดดเด่น ความเหมาะสมกับการเป็นสินค้าเด็ก และความสะดวกในการผลิต

 7. รางวัล
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากอิเกียเพื่อเป็นเกียรติแก่การเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าของ 15 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกระดับประเทศ จะได้รับบัตรของขวัญอิเกีย มูลค่า 1,000 บาท คนละ 1 ใบ

 9. เจ้าของผลงานที่ชนะเลิศระดับโลกทุกคนจะได้รับตุ๊กตาผ้าที่อิเกียผลิตขึ้นตามแบบของตนเอง คนละ 1 ตัว

 10. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเป็นของรางวัลอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อิเกียขอสงวนสิทธ์มอบของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้ผู้ชนะการประกวดแทน ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีจากของรางวัลที่ได้รับเอง

 11. การคัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดเป็นไปตามดุลยพินิจของอิเกียแลถือเป็นที่สิ้นสุด

 12. อิเกียมีสิทธิ์เด็ดขาดในการเลือกผู้ชนะรายใหม่ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมรายอื่นแทน ในกรณีที่มีมูลเหตุอันสมควรให้เชื่อว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการที่ขัดต่อข้อกำหนดและกติกา หรืออิเกียพิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย หรือเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 13. คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบและการอนุญาต
 14. ผู้จัดการประกวดในครั้งนี้คือบริษัทอิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด 38 หมู่ 6 ถ. บางนา-ตราด กม. 8 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ลงทะเบียน 02 708 7999 ทั้งนี้ คำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการประกวดวาดภาพจะได้รับการส่งต่อไปยังแผนกบริการลูกค้าโดยตรง

 15. อิเกียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเลื่อนกำหนด การยกเลิก ความล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากกระทำหรือการผิดสัญญาของผู้ผลิตตุ๊กตา รวมถึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดไม่สามารถมารับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดได้

 16. การเข้าร่วมการประกวดนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (หรือพ่อแม่/ผู้ปกครอง) ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ร่วมกิจกรรม อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ อิเกียจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการจัดการประกวด และใช้เพื่อติดต่อ กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบและ/หรือเป็นผู้ชนะการประกวด นอกจากนี้ ในขั้นตอนการตัดสิน อิเกียอาจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวภายในบริษัทในเครืออิเกียกรุ๊ป ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประกวดและการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพ่อแม่/ผู้ปกครองยินยอมให้ใช้ข้อมูลและภาพวาดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

 17. การเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
 18. อิเกียจะเผยแพร่ชื่อ-นามสกุล อายุ ภาพถ่าย หรือวิดีโอ และผลงาน (ภาพวาด) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประกวด หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพ่อแม่/ผู้ปกครองยินยอมให้ใช้ข้อมูลและภาพวาดตามเงื่อนไขที่ระบุ โดยอิเกียไม่ต้องขออนุญาต แจ้ง หรือจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติม

 19. อิเกียจะใช้ผลงาน (ภาพวาด) 6 ภาพ ของผู้ชนะเลิศระดับโลก เป็นต้นแบบในการออกแบบและผลิตตุ๊กตาผ้าคอลเล็คชั่นพิเศษเพื่อวางจำหน่ายในสโตร์อิเกีย (รวมถึงการวางจำหน่ายในสโตร์อิเกียทุกแห่งทั่วโลกและผ่านทางเว็บไซต์อิเกีย) ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพ่อแม่/ผู้ปกครองให้ความยินยอมตามเงื่อนไขที่ระบุ โดยอิเกียไม่ต้องขออนุญาต แจ้ง หรือจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติม

 20. อิเกียจะเปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือพ่อแม่/ผู้ปกครองแจ้งไว้ให้บุคคลที่สามทราบ เฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชนะการประกวด และบุคคลที่สามนั้นจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการมอบรางวัล โดยการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ หมายถึง การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าบุคคลที่สามนั้นอาจไม่ได้ประจำอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ อิเกียอาจแผยแพร่ข้อมูลนี้ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในอิเกียกรุ๊ปและบริษัทอื่นๆ ของอิเกีย ที่มีสำนักงานอยู่ต่างประเทศ

 21. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง ทั้งนี้ การอนุญาตให้บุตรหลานในปกครองเข้าร่วมการประกวด หมายถึง สมาชิก IKEA FAMILY และพ่อแม่/ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยินยอมให้อิเกียใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 22. ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นความคิดริเริ่มและไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผลงานผู้อื่น ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งหมายรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในแบบภาพที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาด รวมถึงผลงานที่ชนะรางวัลและตุ๊กตาผ้าที่ผลิตจากภาพที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้น ถือเป็นของอิเกียนับตั้งแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพวาดให้อิเกีย

 23. ผู้ชนะการประกวดซึ่งผลงานได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตตุ๊กตาผ้าเพื่อจำหน่าย ไม่มีสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ หรือไม่ต้องได้รับค่าตอบแทน ของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์จากการนำภาพวาดไปใช้ นอกเหนือจากรางวัลตามที่ระบุในข้อกำหนดและกติกานี้ อนึ่ง อิเกียจะไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาพวาดที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อย่างไรก็ดี กรณีที่ภาพวาดชิ้นใดในจำนวนนี้ไม่สามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายได้จริง อิเกียขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจำหน่าย และเลือกใช้ภาพวาดอื่นเป็นต้นแบบในการผลิตตุ๊กตา

 24. เงื่อนไขทั่วไป
 25. ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดครั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

 26. เมื่อเข้าร่วมการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกียนี้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและกติกาทั้งหมดนี้