ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย ปี 2563

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105550011416 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 6 ถ. บางนา-ตราด กม. 8 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 (“อิเกีย”) และ IKEA of Sweden AB ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 556074-7551 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden (“IoS”) ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันจัดโครงการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกียจะจัดขึ้นที่สโตร์อิเกียบางนา อิเกีย บางใหญ่ และอิเกีย ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563 การแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ พร้อมพ่อแม่และผู้ปกครองที่เป็นสมาชิก IKEA Family (“IKEA Family”) หรือน้องๆ ที่เป็นสมาชิกสมอลส์เข้าร่วมกิจกรรมได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี พนักงานอิเกียและสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 2. อิเกียขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรสมาชิก IKEA Family ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันตัวตนและ/หรือคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนในการเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแสดงหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดไว้ อิเกียขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม
 3. การเข้าร่วมการแข่งขันไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ
 4. ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพในครั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน การยินยอมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ สถานที่จัดงานประกวด และลงนามในเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้สมัคร นอกจากนี้ พ่อแม่/ผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรสมาชิก IKEA Family กับพนักงานอิเกียที่รับผิดชอบการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้า เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองต้องอยู่เพื่อดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดช่วงการประกวด
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพต่อหนึ่งคน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวาดภาพด้วยตนเอง
  ไม่อนุญาตให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือบุคคลที่สามช่วยเหลือหรือชี้แนะ มิเช่นนั้นผลงานจะถูกคัดออกจากการประกวด
  ผลงานที่สางล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ก็จะถูกคัดออกจากการประกวดเช่นเดียวกัน
 6. ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละภาพต้องวาดลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A4 (297x210 มม.) ที่อิเกียจัดเตรียมไว้ให้
  โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ด้านหลังกระดาษวาดภาพ:

  i.ชื่อจริงและอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ

  ii.ชื่อและนามสกุล ข้อมูลสำหรับติดต่อ และหมายเลขสมาชิก Family ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

กติกาการเข้าร่วม

 1. อิเกียจะเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมการประกวดวาดภาพที่สโตอิเกีย บางนา อิเกีย บางใหญ่ และ อิเกีย ภูเก็ต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องวาดภาพตุ๊กตาผ้าในฝันของตนเอง หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกวาดภาพได้จากที่บ้าน โดยมารับแบบฟอร์มวาดภาพได้ที่สโตอิเกีย บางนา อิเกีย บางใหญ่ และ อิเกีย ภูเก็ต หรือดาวน์โหลดได้ที่ IKEA.co.th/Family/SoftToy และส่งภาพวาดด้วยตนเองที่สโตร์อิเกียที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น
 2. ผลงานที่เข้ารอบ 50 คนของแต่ละสโตร์ (“ผู้เข้ารอบระดับสโตร์”) จะถูกส่งไปยัง IKEA Service Office โดยอิเกียจะตัดสินและแจ้งกระบวนการคัดเลือก พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในระดับสโตร์
 3. จากผู้เข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในระดับสโตร์ จะถูกคัดเลือกให้เหลือ 15 คนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศ (“ผู้เข้ารอบระดับประเทศ”) โดย IKEA Service Office อิเกียจะตัดสินและแจ้งกระบวนการคัดเลือก พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบระดับประเทศจำนวน 15 คน
 4. ผลงานของผู้เข้ารอบระดับประเทศทั้ง 15 คนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะถูกส่งไปยัง IoS ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าระดับโลกทั้งหมด 6 คน (“ผู้ชนะระดับโลก”) คณะกรรมการประกอบด้วยทีมงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้าของ IoS
 5. เกณฑ์การตัดสินและคัดเลือกภาพวาดที่ชนะเลิศระดับโลก ได้แก่ ไอเดียแปลกใหม่ ความมีเอกลักษณ์ ศักยภาพในการต่อยอด
  เชิงพาณิชย์ และความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตเป็นตุ๊กตาผ้าของจริง

รางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากอิเกีย
 2. ผู้ชนะระดับโลกจะมีทั้งหมด 6 คน ทุกคนจะได้รับตุ๊กตาผ้า 1 ตัวที่ผลิตขึ้นโดย IoS จากภาพวาดซึ่งเป็นผลงานของตนเอง
  ทั้ง 6 ภาพ ผู้เข้ารอบระดับประเทศหรือระดับสโตร์ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะระดับโลกจะไม่ได้รับตุ๊กตาผ้าจากภาพวาดของตนเอง
 3. ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ คืน หรือแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ กรณีเหตุสุดวิสัย อิเกียขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลอื่นหรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้ชนะระดับโลกต้องรับผิดชอบภาษีที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับของรางวัลที่ได้รับตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
 4. อิเกียและ/หรือ IoS มีสิทธิ์เด็ดขาดในการเลือกผู้ชนะรายใหม่ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมรายอื่นแทน ในกรณีที่มีมูลเหตุอันสมควรให้อิเกียและ/หรืออิเกีย ประเทศสวีเดน IoS เชื่อว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวด หรือ อิเกียและ/หรือ IoS พิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมกิจกรรมกระทำการที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย หรือเสียดสี
  ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 5. ผู้ชนะระดับสโตร์ ผู้ชนะระดับประเทศ และผู้ชนะระดับโลก จะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล และ/หรือโทรศัพท์จากอิเกีย
 6. IoS จะคัดเลือกผู้ชนะระดับโลกทั้ง 6 คน โดยการตัดสินเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นที่สิ้นสุด
  การคัดเลือกผู้ชนะระดับโลกจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ กับการเป็นสมาชิก IKEA Family

คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบและการอนุญาต

 1. ผู้จัดการประกวดในครั้งนี้คือ อิเกีย หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกวดนี้สามารถติดต่อได้ที่ IKEA Customer Service ตามข้อมูลการติดต่อนี้:
  [customerservice.ikeath@ikano.asia]
  [+66 2708 7999]
 2. อิเกีย และ/หรือ IoS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อาจยับยั้งหรือทำให้การส่งหรือรับอีเมลล่าช้า หลักฐานการส่งอีเมลจะไม่ถือว่าเป็นหลักฐานของการได้รับอีเมล
 3. อิเกีย และ/หรือ IoS ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเลื่อนกำหนด การยกเลิก ความล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงของรางวัล อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากกระทำหรือการผิดสัญญาของผู้ผลิตตุ๊กตา อิเกีย และ/หรือ IoS
  จะไม่ตัดออกซึ่งหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อโกงหรือโดยเหตุสุดวิสัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในการเข้าร่วมการประกวดนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยพ่อแม่
  หรือผู้ปกครองต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวในเอกสารแนบ – ภาคผนวก 1 และถือว่าตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการ ซึ่งอธิบายว่าข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะถูกนำไปใช้อย่างไร
 2. พ่อแม่หรือผู้ปกครองตระหนักและยินยอม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะระดับประเทศ อิเกียจะเผยแพร่ชื่อจริง อายุ และประเทศของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ทั่วโลก เช่น เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  ซึ่งอิเกียอาจเผยแพร่ข้อมูลชื่อจริง อายุ และประเทศของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บริษัทอื่นๆ ในอิเกียกรุ๊ปและบริษัทอื่นๆ ของอิเกียที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ โดยอิเกียจะไม่มีอำนาจควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น อิเกียจึงไม่สามารถป้องกันการดาวน์โหลดและการกระจายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา

 1. IoS จะใช้ผลงาน (ภาพวาด) ทั้ง 6 ภาพของผู้ชนะเลิศระดับโลก เป็นต้นแบบในการออกแบบและผลิตตุ๊กตาผ้าคอลเล็คชั่นพิเศษในจำนวนจำกัดเพื่อวางจำหน่ายในสโตร์อิเกียทุกแห่งทั้งโลก รวมทั้งอิเกียออนไลน์ (ใช้งานเชิงพาณิชย์) รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายตุ๊กตาผ้าจากคอลเล็คชั่นนี้ อิเกียจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลตามดุลยพินิจของอิเกียโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน และสนับสนุนการพัฒนาและการเล่นสนุกของเด็ก
 2. ผลงานทุกชิ้นในการประกวดครั้งนี้ต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผลงานผู้อื่น ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งหมายรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในแบบภาพที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาด รวมถึงคำอธิบายแรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลงานที่ได้รับรางวัล และตุ๊กตาผ้าที่ผลิตขึ้นจากผลงานภาพวาด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ IoS นับตั้งแต่ผลงานภาพวาดส่งให้กับอิเกียในการประกวดครั้งนี้ IoS มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ผลงานต้นฉบับเพื่อผลิตเป็นตุ๊กตาผ้า
  ผลงานต้นฉบับรวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือการประยุกต์ใดๆ ของผลงานต้นฉบับอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทในเครือของ IoS
  ในสื่อการตลาดโดยไม่จำกัดช่องทางหรือรูปแบบ
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกระบุชื่อด้วยชื่อจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเท่านั้น ดังนั้น การระบุชื่อที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการผลิตตุ๊กตาผ้าจึงถูกระงับสิทธิ์
 4. ผู้ชนะการประกวดระดับโลกทั้ง 6 คน ซึ่งผลงานได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตตุ๊กตาผ้าเพื่อจำหน่าย ไม่มีสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ หรือไม่ต้องได้รับค่าตอบแทน ของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์จากการนำภาพวาดไปใช้ นอกเหนือจากรางวัลตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อนึ่ง อิเกียจะไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาพวาดที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อย่างไรก็ดี กรณีที่ภาพวาดชิ้นใดในจำนวน 6 ภาพนี้ ไม่สามารถนำไปผลิตได้จริงหรือจำหน่ายได้ IoS ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจำหน่ายและเลือกใช้ภาพวาดอื่นเป็นต้นแบบในการผลิตตุ๊กตาแทน

กฎหมายที่ใช้ในการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้า

 1. การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าของอิเกีย และข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดครั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การบังคับ และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
 2. เมื่อเข้าร่วมการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกียนี้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวในเอกสารแนบ และถือว่าตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการ