แล้วเจอกัน!

โปรดมาถึงก่อนเวลานัดหมาย 10 นาที เพื่อลงทะเบียนด้วยบัตร IKEA Family

หากต้องการยกเลิกการนัดหมาย โปรดติดต่อ customerrelations.ikeath@ikano.asia.

วันที่เวลาสถานที่
{{ memberAppointment.date }}{{ memberAppointment.startTime }} - {{ memberAppointment.endTime }}{{ memberAppointment.preferredStore }}

คุณยังไม่ได้นัดหมายการออกแบบครัว

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญครัวของเรา เพื่อออกแบบครัวในฝันของคุณ นัดหมายพูดคุยออกแบบหัวใจของบ้านเลย!