ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก IKEA FAMILY ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี ในวันสมัคร

 2. ผู้สมัครสามารถสมัครและถือบัตรสมาชิกชั่วคราว หรือ บัตรสมาชิก IKEA FAMILYได้เพียงครั้งละ 1 ใบเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ ผู้ที่มีชื่อบนบัตร มีสิทธิ์ใช้บัตรเพียงผู้เดียวเท่านั้น

 3. ู้ถือบัตรสมาชิกชั่วคราวต้องมียอดซื้อไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท* ภายใน 1 ปี นับจากวันสมัคร เพื่อให้ได้สถานภาพสมาชิก IKEA FAMILY การไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะมีผลคือการสิ้นสุดสมาชิกภาพและคะแนนสะสมทั้งหมด หากมียอดซื้อไม่ถึงตามที่กำหนด สถานภาพสมาชิกและคะแนนโบนัสทั้งหมดจะถูกยกเลิก

 4. สมาชิก IKEA FAMILY แบบถาวรเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนโบนัส 3 เท่า ของยอดซื้อใบเสร็จแรกในเดือนเกิด ยอดซื้อแรกอาจเป็นยอดใช้จ่ายในสโตร์อิเกีย ร้านอาหารอิเกีย บิสโตร หรือมุมอาหารและขนมสวีเดนก็ได้

  หากยอดซื้อใบเสร็จแรกในเดือนเกิด เป็นยอดซื้อขณะที่ยังเป็นสมาชิกแบบชั่วคราว ยอดซื้อนั้นจะไม่ได้รับคะแนนโบนัส 3 เท่า โดยจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนโบนัส 3 เท่า ก็ต่อเมื่อเป็นยอดซื้อใบเสร็จแรกในเดือนเกิดหลังจากสถานภาพเป็นสมาชิก IKEA FAMILY แบบถาวรแล้ว

 5. สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกชั่วคราวหรือบัตรสมาชิก IKEA FAMILY ทุกครั้งก่อนชำระเงินเพื่อให้ได้รับส่วนลดและสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ รวมทั้งรับคะแนนโบนัส*

 6. สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนโบนัสได้ หากไม่แสดงบัตรสมาชิก (บัตรชั่วคราวหรือบัตรสมาชิกIKEA FAMILY) ที่จุดชำระเงิน

 7. ทุกๆ ยอดใช้จ่ายที่อิเกีย 10 บาท* คุณจะได้รับคะแนนโบนัส 10 คะแนน โดยคะแนนโบนัสของสมาชิกชั่วคราวจะหมดอายุภายในหนึ่งปีนับจากวันสมัคร สำหรับคะแนนโบนัสที่ได้มาหลังจากเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกแบบถาวรแล้ว จะหมดอายุภายใน 2 ปี โดยนับวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นสุด

  ตัวอย่างเช่น :
  15 พ.ย. 2561: สมัครสมาชิก IKEA FAMILY (สถานภาพสมาชิก: ชั่วคราว)
  15 พ.ย. 2561: ซื้อสินค้าที่อิเกีย 200 บาท (รับคะแนนโบนัส 200 คะแนน คะแนนหมดอายุวันที่ 15 พ.ย. 2562)
  6 มี.ค. 2562: ซื้อสินค้าที่อิเกีย 1,300 บาท (รับคะแนนโบนัส 1,300 คะแนน คะแนนหมดอายุวันที่ 15 พ.ย. 2562)
  7 มี.ค. 2562: เปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกแบบถาวรโดยอัตโนมัติ (มียอดใช้จ่ายครบ 1,500 บาท)
  7 มี.ค. 2562: ซื้อสินค้าที่อิเกีย 600 บาท (รับคะแนนโบนัส 600 คะแนน คะแนนหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

 8. สมาชิกเริ่มแลกรับคูปองเงินสดได้เมื่อมีคะแนนโบนัสตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป โดย 5,000 คะแนน คิดเป็นคูปองเงินสดมูลค่า 50 บาท ที่คุณสามารถนำมาใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป การแลกคะแนนทุกครั้ง ต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 คะแนน โดยเศษของคะแนนจะเป็นยอดสะสมคงเหลือครั้งต่อไป คูปองมีอายุ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่แลก คะแนนโบนัสและคูปองเงินสดที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นคะแนนหรือคูปองใหม่ได้

 9. สมาชิกต้องแสดงบัตร IKEA FAMILY เพื่อแลกกับกาแฟ ชา และส่วนลดค่าอาหารสำหรับสมาชิก FAMILY 2 ที่ ที่ร้านอาหารอิเกีย (ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อวัน) ผู้ถือบัตรชั่วคราวได้รับสิทธิ์นี้เฉพาะวันแรกของการลงทะเบียนเท่านั้น

 10. หากบัตรสมาชิกชั่วคราว/บัตร IKEA FAMILY สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะต้องแจ้งให้อิเกียทราบ โดยแจ้งได้ทางเว็บไซต์ IKEA FAMILY หรือทางจดหมาย ในกรณีที่อิเกีย ไม่ได้รับแจ้งบัตรหายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว อิเกียจะไม่รับผิดชอบในการสะสมคะแนนโบนัสหรือแลกรับของรางวัล

 11. อิเกียประเทศไทย และบริษัทอิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งบัตรสมาชิกและข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น IKEA FAMILY ไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องอันเกิดจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของสมาชิก และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดในการจัดส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

 12. การเปลี่ยนคืนสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของอิเกีย ถ้าสมาชิกนำสินค้าที่ได้คะแนนโบนัสไปแล้ว กลับมาเปลี่ยนหรือคืน จะต้องคืนคะแนนโบนัสด้วย สมาชิกต้องแสดงบัตร IKEA FAMILY ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนคืนสินค้าที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนคืนสินค้า

 13. ถ้าสินค้าที่นำมาเปลี่ยนคืน เป็นสินค้าที่ซื้อเพื่อการสมัครสมาชิก ทางอิเกียมีสิทธิ์ร้องขอให้ลูกค้าซื้อสินค้าอื่นทดแทน ภายใน 30 วัน เพื่อดำรงสถานภาพสมาชิก หากสมาชิกไม่ได้ซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติมตามกำหนด สถานภาพสมาชิกและคะแนนโบนัสจะถูกยกเลิก และการสมัครสมาชิกใหม่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 14. บัตรสมาชิกชั่วคราวและบัตรสมาชิก IKEA FAMILY ออกโดยบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกบัตรสมาชิกใหม่หรือยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บัตร IKEA FAMILY ตามเหตุผลอันสมควร และสามารถถอนหรือยกเลิกสถานภาพสมาชิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 15. เหตุผลอันสมควรได้แก่ การละเมิดหรือพยายามละเมิดการเป็นสมาชิก IKEA FAMILY หรือการใช้บัตรสมาชิกชั่วคราวและบัตร IKEA FAMILY ในทางที่ขัดกับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตร รวมทั้งเจตนาในการโกงหรือทุจริตการใช้บัตรหรือที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม IKEA FAMILY

 16. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ IKEA FAMILY หมายถึงการยินยอมให้อิเกียติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และอีเมล ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อิเกียอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่ผู้ให้บริการทางการตลาดของเรา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการรักษาข้อมูลของอิเกีย

  *คะแนนโบนัสมาจากยอดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารอิเกีย และสินค้าในมุมขนมและอาหารสวีเดนเท่านั้น การซื้อบัตรของขวัญอิเกีย ค่าบริการจัดส่งสินค้า บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ บริการหยิบสินค้า และบริการตัดเย็บจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนโบนัส