ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก IKEA Family ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี ในวันสมัคร
 2. ผู้สมัครสามารถสมัครและถือบัตรสมาชิก IKEA Family ได้เพียงครั้งละ 1 ใบเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ ผู้ที่มีชื่อบนบัตรมีสิทธิ์ใช้บัตรเพียงผู้เดียวเท่านั้น
 3. สมาชิก IKEA Family มีสิทธิ์ได้รับคะแนนโบนัส 3 เท่า ของยอดซื้อใบเสร็จแรกในเดือนเกิด ยอดซื้อแรกอาจเป็นยอดใช้จ่ายในสโตร์อิเกีย ร้านอาหารสวีเดน บิสโทรสวีเดน หรือมุมอาหารและขนมสวีเดนก็ได้
 4. สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกชั่วคราว บัตรสมาชิก IKEA Family ถาวร หรือ IKEA Family eCard ทุกครั้งก่อนชำระเงินหรือระบุเลขสมาชิก IKEA Family ในหน้าชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ได้รับส่วนลดและสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ รวมทั้งรับคะแนนโบนัส*
 5. สมาชิกจะสามารถสะสมคะแนนโบนัสได้ เมื่อแสดงบัตรสมาชิกชั่วคราว บัตรสมาชิก IKEA Family ถาวร หรือ IKEA Family eCard ที่จุดชำระเงินเท่านั้น
 6. ทุกๆ ยอดใช้จ่ายที่อิเกีย 10 บาท* สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัส 10 คะแนน
 7. คะแนนโบนัสจะหมดอายุภายใน 2 ปี โดยนับวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นสุด

  ตัวอย่างเช่น :

  7 มิ.ย. 2566: ซื้อสินค้าที่อิเกีย 2,590 บาท (รับคะแนนโบนัส 2,590 คะแนน คะแนนจะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2568)

 8. สมาชิก IKEA Family เริ่มแลกคะแนนโบนัสได้เมื่อมียอดตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป โดย 100 คะแนน คิดเป็นเงินสดมูลค่า 1 บาท ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป การแลกคะแนนทุกครั้งต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 100 คะแนน โดยคะแนนที่เหลือจะเป็นยอดสะสมคงเหลือครั้งต่อไป
 9. สมาชิกต้องแสดงบัตร IKEA Family เพื่อแลกกับกาแฟ ชา และส่วนลดค่าอาหารสำหรับสมาชิก Family ที่ร้านอาหารอิเกีย (ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อวัน)
 10. หากบัตรสมาชิกชั่วคราว/บัตร IKEA Family สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะต้องแจ้งให้อิเกียทราบ ทางเว็บไซต์ IKEA Family เคาน์เตอร์ IKEA Family หรือทางจดหมาย ในกรณีที่อิเกียไม่ได้รับแจ้งบัตรหายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว อิเกียจะไม่รับผิดชอบในการสะสมคะแนนโบนัสและ/หรือรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 11. อิเกียประเทศไทย และบริษัทอิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งบัตรสมาชิกและข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น IKEA Family ไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องอันเกิดจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของสมาชิก และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดในการจัดส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
 12. การเปลี่ยนคืนสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของอิเกีย ถ้าสมาชิกนำสินค้าที่ได้คะแนนโบนัสไปแล้ว กลับมาเปลี่ยนหรือคืน จะต้องคืนคะแนนโบนัสด้วย สมาชิกต้องแสดงบัตร IKEA Family ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนคืนสินค้าที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนคืนสินค้า
 13. ถ้าสินค้าที่นำมาเปลี่ยนคืน เป็นสินค้าที่ซื้อเพื่อการสมัครสมาชิก ทางอิเกียมีสิทธิ์ร้องขอให้ลูกค้าซื้อสินค้าอื่นทดแทน ภายใน 30 วัน เพื่อดำรงสถานภาพสมาชิก หากสมาชิกไม่ได้ซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติมตามกำหนด สถานภาพสมาชิกและคะแนนโบนัสจะถูกยกเลิก และการสมัครสมาชิกใหม่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 14. บัตรสมาชิกชั่วคราวและบัตรสมาชิก IKEA Family ออกโดยบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกบัตรสมาชิกใหม่หรือยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บัตร IKEA Family ตามเหตุผลอันสมควร และสามารถถอนหรือยกเลิกสถานภาพสมาชิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. เหตุผลอันสมควรได้แก่ การละเมิดหรือพยายามละเมิดการเป็นสมาชิก IKEA Family หรือการใช้บัตรสมาชิกชั่วคราวและบัตร IKEA Family ในทางที่ขัดกับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตร รวมทั้งเจตนาในการโกงหรือทุจริตการใช้บัตรหรือที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม IKEA Family
 16. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ IKEA Family หมายถึงการยินยอมให้อิเกียติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และอีเมล ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อิเกียอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่ผู้ให้บริการทางการตลาดของเรา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการรักษาข้อมูลของอิเกีย

* คะแนนโบนัสมาจากยอดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารอิเกีย และสินค้าในมุมขนมและอาหารสวีเดนเท่านั้น การซื้อบัตรของขวัญอิเกีย ค่าบริการจัดส่งสินค้า บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ บริการหยิบสินค้า และบริการตัดเย็บจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนโบนัส